Skador

Spring för livet

Vad är en skada?

Löpning är ett utmärkt exempel på hur bra människokroppen är på att anpassa sej till nya och ökande krav. Man kan genom träning få kroppen att motstå belastning med flera hundratals procent jämfört med utgångsläget. När man överskrider kroppens förmåga till anpassning har man en skadesituation där vävnaden signalerar just detta, t ex genom smärta, svullnad, dålig funktion, prostatit besvär och oförmåga till aktivitet. Genom att ta reda på vilken förmåga som inte räckt till kan man också ordinera både prostatit behandling och rehabilitering som går ut på att förstärka den eller de kvalitéer som inte räcker till. 

På mikronivå har vävnadens hållfasthet överskridits, och det uppstår en inflammation. Inflammation är ur medicinsk synvinkel mestadels bra, eftersom det innebär att kroppen gör sitt bästa för att läka vävnadsskadan. Ur idrottssynvinkel är det å andra sidan inte alls önskvärt att ha ont, eftersom det hindrar aktiviteten. I verkligheten är det en balansgång mellan dessa olika krav som avgör hur bra läkningen av en skada lyckas.

Vad krävs för att idrotta?

Man kan tala om 5 grundkvalitéer: Styrka, koordination (=”balans”), kondition, uthållighet och smidighet. Till detta tillkommer löpteknik och ”material” (skor och underlag). När nivån mellan krav och förmåga skiljer för mycket i en enskild kvalité uppkommer skador.

Kondition och koordination har ”kort hållbarhet”. Dessa försvinner snabbt vid vila eller skada, och behöver byggas upp igen även efter relativt kort frånvaro från aktivitet.

Koordination

Koordinationen, d v s balansen och samspelet mellan musklerna, inverkar på hur mycket energi som går åt i löpsteget, och är direkt kopplad till skadefrekvens och till prestationsförmåga. Vid löpning med låg koordinationsgrad/balansförmåga går det åt mer energi, vilket tröttar ut löparen och musklerna. Och muskler som inte är tränade för sådan belastning får arbeta extra, med överbelastning som följd.

Ett exempel på skada p g a koordinationsbrist är fotledsstukning. Efter en sådan skada är risken att koordinationsförmågan minskar, vilket sker mycket snabbt. Detta är extra olyckligt då en av huvudorsakerna till fotledsstukning är bristande koordination. Man vet att så mycket som hälften av de som råkar ut för fotledsstukning får en ny sådan inom 3 månader om koordinationsförmågan i fotleden inte tränas.

Koordination är en ofta förbisedd förmåga hos löpare. Med extra träning av denna når man inte bara betydligt lägre skadefrekvenser, utan också en bättre löpekonomi. Det blir lättare och roligare att löpträna, och man förbättrar sin personliga prestationsförmåga.

Styrka

Styrka kan sägas vara 4 olika saker; explosiv styrka med kort uthållighet, långsam och uthållig styrka, koncentrisk styrka och excentrisk styrka. I långdistanslöpning ställs störst krav på långsam uthållig styrka, koncentrisk och excentrisk styrka.

Den koncentriska styrkan använder man t ex i löpsteget då man skjuter ifrån, och den excentriska när man bromsar/tar emot. Den excentriska styrkan är viktig i löpsteget eftersom den formar och styr hur nästkommande steg utformas, liksom hur kroppen belastas. En del av löpskadorna kan härledas ur brister i den excentriska styrkan.

Smidighet

Smidighet innefattar mjukdelarnas rörelseförmåga och rörelseomfång. Vid all träning blir musklerna kortare av själva träningen. Om rörelseförmågan inte återställs blir muskeln med tiden påtagligt kort, vilket påverkar rörelseomfånget. Ju kortare en muskel är desto störe risk att den skadas, eller att andra muskler överbelastas. En muskel är som svagast i sitt mest utsträckta läge, varför den i det läget också är lättast att översträcka. Genom regelbunden stretching kan man bibehålla sin normala rörlighet och minska risken för skador.

Uthållighet

Uthållighet är den mentala och fysiska förmågan att uthärda muskelarbete under lång tid, något som tränas muskulärt när man anstränger de långsamma och uthålliga muskelfibrerna under distanslöpning. Den mentala förmågan tränas parallellt och består av erfarenhet och beredskap att uthärda fysisk aktivitet under längre tid. Utmärkande för uthållighet är bl a att hitta rytmen (”flow”) i aktiviteten, något som eftersträvas speciellt i långlopp.